វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍន៍ (IMD) បណ្តុះបណ្តាលចាប់ពីជំនាញ វគ្គខ្លីរហូតដល់ អនុបណ្ឌិត លើជំនាញជាច្រើនដូចជា៖ គ្រប់គ្រងទូទៅ,គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស, គណនេយ្យ, ធនាគារ, គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ, សេដ្ឋកិច្ច, ទីផ្សារ, ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ, ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ, នីតិសាស្រ្ត(ច្បាប់), គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និង តបណ្តាញកុំព្យូទ័រ -ល-។
Home|Academic | Foundation Year |Contact Us|News & Event|Lecturers|Gallery|Alumni|Student Affairs
#020A, Road No.I, Bralay Thom Village, Sangkat Prey Nhy, Pursat Town, Pursat Province. E-Mail :mensethy@camintel.com, Tel :012 520006,016 769 708, 097 8205487


 Enrollment

 Transcipt

Teacher Blog

 Library

 Job Hunting

 Organizatin Chart of FDY. Study Program in FDY Vision & Mission

 

Why we study at IMD ? 

The Institute of Management and Development (IMD) is a leading university in Cambodia, specializing in the fields of information technology (IT), business studies and English, with a strong focus on the present and future requirements of the region’s economy. IMD is a private Institute that profoundly cares about the success of its students and their contribution to Cambodian society. Most importantly, its quality degrees and short courses have given it a respected reputation in both the higher education and Information Technology (IT) sectors in Cambodia.

IMD’s director and well-qualified staff share a commitment to providing a standard of excellence in higher education and student support at very competitively priced fees. Our reputation for quality education, high-tech facilities, IMD students dramatically won't become a "faceless number in the crowd"  like you might at some of the larger educational institutions around the city.

We take an interest in the success and well-being of all our staffs and students. The management, instructors and staff are known for their approachability and commitment to students, giving you the attention and help you need. When we schedule classes, our qualified instructors always show up on time. Our instructors not only bring their wealth of knowledge and experience to class, but they always come prepared with lesson plans and canada phamacy online handouts for students. If a class is cancelled due to a reason such as a public holiday, we ensure that a make-up class is scheduled so that students get all provided study hours they have paid for. Higher education costs time and money. You need to be sure you are getting a quality education combined with a good learning experience. At IMD you can be sure to get that and more!

Institute of Management and Development (IMD) was established as a higher education institute by Mr. Men Sethy, Director of the Institute, under Article 10 of the Sub-Decree No. 55 dated on May 30, 2006 by Samdech HUN SEN, Prime-minister of Cambodia . The Institute is fully accredited by Accreditation Committee of Cambodia (ACC) and Ministry of Education, Youth and Sports (MoEYS).

IMD now offers associate and bachelor’s Degree across three faculties; Faculty of Business Administration, Faculty of English and Faculty of Information Technology. As word spreads, IMD's reputation grows as a specialist provider of quality undergraduate degrees as well as an extensive range of short courses.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 IMD . All rights reserved.

Price and Subject: 

Computer Admin and Office ($30)

Microsoft Publisher ($25)

Adobe Photoshop CS2 ($30)

Advance Microsoft Excel ($30)

Corel Draw ($35)

Microsoft Access 2007 ($35)

QuickBooks Pro 2010 ($40)

Peachtree Accounting ($40)

Computer Repairing ($45)

Adobe Illustrator ($30)

Auto CAD ($100)

Power Point ($15)

Internet & Email ($7)

Web Design ($120)

Computer Networking ($50)